Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuProwadzenie działalności gospodarczej w Izraelu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-03-31 12:21:34
izrael, israel

Zgodnie z Prawem o Spółkach z 1999 r. w Izraelu funkcjonują dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: spółki prywatne i spółki publiczne.

Spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z Prawem o Spółkach z 1999 r. w Izraelu funkcjonują dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: spółki prywatne i spółki publiczne.

Firmy, prowadzące w Izraelu działalność gospodarczą, najczęściej korzystają z formy spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.). Nie istnieją ograniczenia w zakresie liczby wspólników. Udziałowcem w takiej spółce może być osoba fizyczna i osoba prawna, zarówno krajowa jak i zagraniczna. Nie istnieją wymogi odnośnie wysokości kapitału założycielskiego. Spółka prywatna uzyskuje wpis do Rejestru Spółek (działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości) na podstawie następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis spółki,
 • statut spółki, podpisany przez wszystkich wspólników,
 • oświadczenie członków pierwszego wybranego Zarządu o gotowości do pełnienia takiej funkcji,
 • oświadczenie udziałowców-założycieli stanowiące, iż nie istnieją żadne prawne przeciwwskazania do założenia spółki przez któregokolwiek z nich,
 • w przypadku wspólnika będącego osobą prawną, mającą siedzibę w kraju innym niż Izrael, potwierdzona kopia dokumentów założycielskich tejże osoby prawnej, przetłumaczonych na język hebrajski i uwierzytelnionych notarialnie,
 • w przypadku wspólnika będącego zagraniczną osobą fizyczną, wymagane jest przedstawienie uwierzytelnionej kopii paszportu,
 • w przypadku członka rady nadzorczej, który nie jest stałym rezydentem w Izraelu, potwierdzona kopia danych osobowych, zawartych w jego paszporcie.

Statut spółki powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę firmy,
 • cele działalności firmy,
 • informacje o kapitale założycielskim,
 • informacje o ograniczeniu odpowiedzialności.

Ponadto, statut może zawierać informacje nt. praw i obowiązków wspólników, informacje dotyczące zarządzania firmą i inne informacje, które wspólnicy uznają za istotne i wymagające uregulowania statutem.

Opłata skarbowa za wpis spółki wynosi równowartość około 510 €. Procedura założenia i wpisu spółki trwa około 5-6 dni roboczych, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zostały sporządzone zgodnie z wymogami.

Spółka prywatna jest zobowiązana do składania w Rejestrze Przedsiębiorstw rocznych sprawozdań finansowych, poddanych wcześniej audytowi.

Spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością

Do założenia spółki publicznej wymaganych jest co najmniej 7 wspólników. Forma spółki publicznej jest obowiązkowa w przypadku emisji przez spółkę papierów wartościowych na giełdzie bądź dla pewnych rodzajów działalności, takich jak bankowość i ubezpieczenia, nawet jeżeli spółki te nie emitują papierów wartościowych.

Jeśli spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE), jej obowiązkiem jest:

 • publikowanie rocznych sprawozdań finansowych poddanych audytowi oraz sprawozdań kwartalnych, zatwierdzonych przez biegłego rewidenta,
 • wyznaczenie co najmniej dwóch członków rady nadzorczej i przewodniczącego rady nadzorczej, określanych jako „niezależnych”,
 • jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej są tej samej płci, wyznaczenie „niezależnych członków rady nadzorczej” płci przeciwnej,
 • wyznaczenie certyfikowanego biegłego rewidenta, odpowiedzialnego, między innymi, za przeprowadzanie audytu rocznego sprawozdania finansowego firmy,
 • wyznaczenie komisji rewizyjnej, składającej się z co najmniej 3 członków rady nadzorczej; wszyscy „niezależni” członkowie rady muszą być członkami komisji,
 • wyznaczenie audytora wewnętrznego,
 • składanie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych w Rejestrze Spółek i siedzibie Giełdy,
 • publikowanie prospektów w przypadku oferty sprzedaży akcji,
 • Spółka publiczna musi wyznaczyć również co najmniej jednego dyrektora wykonawczego, który nie może jednocześnie pełnić funkcji przewodniczącego rady nadzorczej.

Spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością

Istnieje możliwość utworzenia firmy z nieograniczoną odpowiedzialnością, przy czym właściwy zapis o nieograniczonej odpowiedzialności wspólników w odniesieniu do zobowiązań spółki musi się znaleźć w statucie spółki. Spółki takie występują bardzo rzadko i dotyczą zwykle określonych dziedzin (w formie spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością występują czasem firmy prawnicze).

Przepisy nie nakładają wymogów odnośnie obywatelstwa wspólników czy członków zarządu (bądź rady nadzorczej) spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże określone ograniczenia mogą występować w odniesieniu do określonych zawodów, takich jak prawnicy czy księgowi, w przypadku których kwalifikacje charakterystyczne dla specyfiki kraju mogą stanowić warunek zostania wspólnikiem w firmie z nieograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi w danej dziedzinie.

Samozatrudnienie

W przypadku samozatrudnienia nie istnieją wymagania związane z posiadaniem statutu, jak również w zakresie rejestracji, poza zgłoszeniem działalności w Administracji Podatkowej, poza rodzajami działalności, w przypadku których wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia.

Ponieważ osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) nie jest traktowana jako odrębna osoba prawna per se, samozatrudniony odpowiada za podejmowane działania i zobowiązania w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem.

Partnerstwo (spółka o charakterze funkcjonującej w polskim prawie spółki komandytowej)

Działalność tzw. spółki partnerskiej jest regulowana przez Rozporządzenie o Partnerstwach. Z wyjątkiem określonych rodzajów partnerstw branżowych, liczba osób tworzących partnerstwo nie może przekroczyć 20 (poza partnerstwami księgowych i adwokatów). Aby prowadzić działalność gospodarczą partnerstwo musi zostać zarejestrowane w Rejestrze Partnerstw (funkcjonującym w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości). Po zarejestrowaniu partnerstwo staje się odrębną osobą prawną i uzyskuje prawo posiadania własności oraz może występować jako strona w sprawach sądowych.

Istnieją dwa rodzaje partnerstw:

 • partnerstwo ogólne, w którym każdy z partnerów jest odpowiedzialny za zobowiązania partnerstwa w sposób nieograniczony (zobowiązanie solidarne). Każdy partner może występować w imieniu partnerstwa i jego działania są wiążące dla pozostałych partnerów.
 • partnerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego musi występować co najmniej jeden partner ogólny, który odpowiada za zobowiązania partnerstwa w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność pozostałych partnerów jest ograniczona do wysokości ich wkładu finansowego, zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy partnerami. Partnerzy, których odpowiedzialność jest ograniczona nie mogą uczestniczyć w zarządzaniu partnerstwem oraz nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu partnerstwa.

Koszt rejestracji w Rejestrze Partnerstw wynosi równowartość około 190 € w przypadku partnerstwa ogólnego i około 510 € w przypadku partnerstwa z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Izraelu przez osoby/firmy zagraniczne

Spółka obca

W celu zarejestrowania spółki obcej wymagane jest przedłożenie do Rejestru Przedsiębiorstw:

 • zalegalizowanych dokumentów założycielskich spółki (wymagane jest apostille, bądź poświadczenie konsulatu Izraela w państwie, w którym zarejestrowana jest spółka), wraz z ich notarialnie poświadczonym tłumaczeniem na język hebrajski,
 • listy członków zarządu spółki i władz spółki,
 • danych (m.in. imię i nazwisko, adres) osoby stale przebywającej w Izraelu, uprawnionej do odbioru w imieniu spółki pism sądowych i wszelkiej korespondencji,
 • umocowania dla osoby przebywającej stale w Izraelu, uprawnionej do reprezentowania spółki.

Opłata za rejestrację spółki obcej wynosi równowartość około 510 €. Procedura rejestracji spółki obcej jest nieco dłuższa ze względu na konieczność zbadania przez Rejestratora Spółek dokumentów założycielskich spółki sporządzonych za granicą.

Partnerstwo

Podobnie jak w przypadku spółek, nie ma prawnych przeciwwskazań, aby w skład partnerstwa działającego w Izraelu wchodzili obcokrajowcy, z wyjątkiem ewentualnych ograniczeń związanych z wykonywaniem pewnych zawodów (takich jak prawnicze czy księgowe), gdzie kwalifikacje adekwatne do specyfiki izraelskiej i tutejszego prawodawstwa mogą być warunkiem uczestnictwa w partnerstwie.

Partnerstwa zagraniczne mogą działać w Izraelu po zarejestrowaniu w Rejestrze Partnerstw, który wymaga podania m.in. danych dotyczących partnerów i co najmniej jednego przedstawiciela partnerstwa, będącego izraelskim rezydentem, który jest upoważniony do odbierania korespondencji i dokumentacji w imieniu partnerstwa. Rejestracja partnerstwa zagranicznego przebiega w sposób podobny, jak partnerstwa izraelskiego.

Spółka Joint Venture

Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Izraelu w formie joint venture, jakkolwiek termin „joint venture” nie występuje bezpośrednio w izraelskim prawie. Stąd, taka forma działalności jest rozumiana jako przedsięwzięcie komercyjne, podjęte przez dwie lub więcej osoby prawne, które łączą swoje zasoby, w celu realizacji wspólnej działalności biznesowej bez ustanawiania odrębnej osoby prawnej, lecz na podstawie porozumienia o współpracy.

Nie ma wymogów rejestrowania przedsięwzięcia o charakterze joint venture. Jednakże firmy, chcące realizować wspólne przedsięwzięcie mogą powołać firmę joint venture w celu prowadzenia działalności w imieniu firm/partnerstw zamierzających współpracować. Wówczas wymogi rejestracyjne będą takie same jak dla spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością lub odpowiednio - partnerstwa.

Uwaga ogólna: Ze względu na fakt, iż rejestracja działalności gospodarczej w Izraelu przez podmioty z innych krajów wymaga złożenia wszystkich dokumentów w języku hebrajskim, a także uwierzytelnienia notarialnego, przy zakładaniu działalności zalecane jest korzystanie z usług izraelskiego biura prawnego.

Informacje nt. prowadzenia działalności gospodarczej w Izraelu znajdują się na stronie: www.investinisrael.gov.il

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

DPM SOLID LTD Spółka komandytowa - Poland

DPMSolid Limited Sp. k. is a Polish company with almost 20 years of experience in the production ...
Polska - Kowanówko 2021-01-19 Dodał: Paweł Kosmowski Handel, Pozostały sprzęt elektryczny, Oświetlenie, Elektronika użytkowa Zobacz ofertę

Słomki Papierowe

Jesteśmy bezpośrednim importerem naczyń ekologicznych dla branży HORECA. Na aukcji oferujemy przy...
Polska - Konin 2021-01-19 Dodał: Małgorzata Musiał Handel Zobacz ofertę

Pilothouse

The recognisable form of Pilothouse superstructures or cabins is always fully expressed. The cabi...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-27 Dodał: Patryk Tyszko Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert