Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSOLVIT - system skutecznego rozwiązywania problemów przedsiebiorców w UE

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Kniecicki | 2017-02-06 12:23:13
izrael, israel

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. SOLVIT rozpoczął swoją działalność w lipcu 2002 r. i od tego momentu coraz więcej obywateli i przedsiębiorców korzysta z pomocy systemu. W Polsce Centrum SOLVIT funkcjonuje od maja 2004 r. Obecnie działa w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju.

Czym jest SOLVIT?

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

SOLVIT rozpoczął swoją działalność w lipcu 2002 r. i od tego momentu coraz więcej obywateli i przedsiębiorców korzysta z pomocy systemu. W Polsce Centrum SOLVIT funkcjonuje od maja 2004 r. Obecnie działa w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju.

Jakie problemy można zgłaszać do SOLVIT?

 • wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego,
 • spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego,
 • zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem francuskim).

SOLVIT nie jest serwisem informacyjnym ani udzielającym porad prawnych. Informacji oraz porad na temat praw obywateli w Europie udziela Serwis Twoja Europa Porady.

SOLVIT zajmuje się przede wszystkim problemami w następujących obszarach:

 • zabezpieczenie społeczne,
 • zezwolenie na pobyt,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych,
 • dostęp produktów do rynku,
 • prawo jazdy,
 • dostęp do rynku usług,
 • podjęcie działalności na własny rachunek,
 • rejestracja pojazdów silnikowych,
 • kontrole graniczne i drogowe,
 • podatek VAT.

SOLVIT nie może zająć się problemem, jeśli:

 • nie ma on charakteru „transgranicznego” (np. problem polskiego obywatela z polskim organem administracji),
 • dotyczy relacji między przedsiębiorcami,
 • dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca.

Informacje o SOLVIT znajdują się także na stronie Komisji Europejskiej.


Jak działa SOLVIT?

System funkcjonuje na podstawie sieci Centrów SOLVIT utworzonych we wszystkich państwach członkowskich, współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej bazy danych.

 1. Po przedstawieniu sprawy do SOLVIT, Centrum SOLVIT w kraju wnioskodawcy (zwane Zgłaszającym Centrum SOLVIT) najpierw analizuje i sprawdza informacje zawarte we wniosku, aby upewnić się, że problem rzeczywiście dotyczy niewłaściwego stosowania przepisów prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego, oraz że wszystkie niezbędne informacje zostały przekazane.
 2. Następnie wprowadza sprawę do internetowej bazy danych, co pozwala przekazać ją do Centrum SOLVIT w państwie członkowskim, w którym wystąpił dany problem (zwanego Prowadzącym Centrum SOLVIT).
 3. Oba Centra SOLVIT współpracują ze sobą próbując rozwiązać problem, a wnioskodawca jest informowany o postępach sprawy, jak i o zaproponowanym rozwiązaniu. Czas przewidziany na znalezienie rozwiązania danej sprawy wynosi 10 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu o 4 tygodnie jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana.
 4. Wnioskodawca nie ma obowiązku zaakceptowania proponowanego rozwiązania, ale nie ma również możliwości jego zakwestionowania w ramach SOLVIT. Niemniej jednak, jeżeli dany problem pozostaje nierozwiązany lub zaproponowane rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla wnioskodawcy, może on nadal dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed sądem krajowym lub wnieść formalną skargę do Komisji Europejskiej.

Zgłaszanie problemów do polskiego Centrum SOLVIT

Problem do SOLVIT można zgłosić:

Centrum Solvit Polska

Ministerstwo Rozwoju, Departament Spraw Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

tel. +48 22 693 53 60 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12

faks +48 22 693 40 80

e-mail: solvit@mpit.gov.pl

Do formularza wniosku SOLVIT należy dołączyć pisemną zgodę osoby składającej skargę na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC 23 KB)

W przypadku danych, o których mowa w treści art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) do formularza wniosku SOLVIT należy obowiązkowo dołączyć pisemną zgodę osoby składającej skargę na przetwarzanie tego rodzaju danych.

Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe przekazane do systemu SOLVIT będą wykorzystane wyłącznie w związku z prowadzoną sprawą, w tym także celem kontroli jakości usług świadczonych przez administrację publiczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W przypadku podania swoich danych osobowych każda z osób, która je podała ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania w każdym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane w Ministerstwie Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa i ujawniane wyłącznie urzędnikom bezpośrednio zaangażowanym w prowadzenie Państwa sprawy: w ramach krajowej administracji publicznej, we właściwości której leży dana sprawa, w centrach SOLVIT w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Komisji Europejskiej.

WAŻNE!

W celu uniknięcia opóźnień w rozpatrywaniu Państwa spraw prosimy o nadesłanie kompletnych wniosków ze szczegółowym opisem problemu, kopiami dokumentów i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proszę także o podanie danych kontaktowych: adresu korespondencyjnego, maila oraz numeru telefonu.

Kontakt

Centrum SOLVIT Polska

Ministerstwo Rozwoju, Departament Spraw Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

telefon: +48 22 693 53 60 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12)

Fax: +48 22 693 40 80

E-mail: solvit@mpit.gov.pl

 

Ankieta SOLVIT

ankieta SOLVIT

 

Przykłady działania SOLVIT

SOLVIT pomaga polskiemu inżynierowi z irlandzkimi kwalifikacjami podjąć pracę w Polsce

Polski obywatel, który zdobył kwalifikacje inżyniera w Irlandii, miał problemy z ich uznaniem w Polsce. Polski urząd twierdził, że wymagane są dodatkowe egzaminy ze względu na różnice między irlandzkim a polskim dyplomem inżyniera. Wymóg ten był niezgodny z prawem UE. Po interwencji SOLVIT polski urząd zgodził się uznać jego irlandzkie kwalifikacje bez stawiania dalszych warunków.

SOLVIT pomaga polskiej obywatelce mieszkającej w Wielkiej Brytanii uzyskać zezwolenie na pobyt dla jej męża

Polska obywatelka mieszkająca w Wielkiej Brytanii z mężem Tunezyjczykiem musiała czekać dłużej niż przewidziany przez prawo UE okres sześciu miesięcy na wydanie pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii dla jej męża. Zezwolenie na pobyt wydano wkrótce po interwencji SOLVIT.

SOLVIT pomaga uzyskać nowe prawo jazdy

Sprawę zgłosił polski obywatel, który mieszkał i pracował w Belgi. Posiadał on polskie prawo jazdy kat. B, a w Belgii uzyskał prawo jazdy kat. A. Zgodnie z prawem UE prawo jazdy powinno w jednym dokumencie wskazywać wszystkie posiadane przez obywateli uprawnienia. Urząd belgijski zażądał tłumaczenia polskiego prawa jazdy, pomimo braku przepisów uzasadniających ten wymóg. Centrum SOLVIT Belgia przekonało urząd belgijski do zmiany postępowania. Obywatel odebrał prawo jazdy zawierające obie kategorie.

SOLVIT pomaga w świadczeniu usług polskiemu przewodnikowi turystycznemu w Chorwacji

Centrum SOLVIT Polska wprowadziło do bazy danych sprawę polskiego przewodnika turystycznego, który napotkał trudności w świadczeniu transgranicznych usług na terenie Chorwacji (urząd chorwacki, niezgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zażądał od Polaka posiadania chorwackiej licencji). W wyniku interwencji SOLVIT okazało się, że Dyrektywa 2005/36/WE nie została prawidłowo wdrożona do chorwackiego prawa krajowego, co było przyczyną problemu ze świadczeniem usług przez wnioskodawcę. W konsekwencji, strona chorwacka zmieniła krajowe przepisy na podstawie których przewodnicy z innych krajów UE mogą świadczyć swoje usługi na terenie Chorwacji.

SOLVIT pomaga polskiemu instruktorowi narciarstwa świadczyć usługi we Włoszech

Centrum SOLVIT Polska prowadziło sprawę polskiego instruktora narciarstwa, który świadczył usługi treningowe we włoskiej prowincji Trydent. Wnioskodawca każdorazowo (w każdym sezonie) dostarczał administracji włoskiej wszystkie wymagane dokumenty w celu potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych, ale pomimo tego mógł pracować (uczyć jazdy na nartach) jedynie 15 dni w sezonie, po uprzedniej (30 dni przed podjęciem pracy) rejestracji - z określeniem dokładnych dat i miejsca pracy. Obostrzenia tego typu obowiązywały również w przypadku kiedy instruktorzy byli zatrudnieni przez polskie biuro podróży i świadczyli usługi wyłącznie klientom polskiego biura. Centrum SOLVIT Polska uznając za niewłaściwe stosowanie przez stronę włoską przepisów UE (art. 56 TFUE oraz dyrektywy 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym) skierowało sprawę przeciwko administracji włoskiej. Dzięki interwencji SOLVIT, niezgodne z prawem europejskim włoskie przepisy krajowe zostały zmienione.

Polski elektryk otrzymuje zgodę na tymczasowe świadczenie usług w Danii

Polski elektryk z 20-letnim doświadczeniem zawodowym chciał świadczyć usługi w Danii. W tym celu zwrócił się do właściwego organu duńskiego z wnioskiem o zgodę na tymczasowe świadczenie usług. Pomimo spełnienia wymogów stawianych przez przepisy unijne dla automatycznego uznania kwalifikacji, organ duński zażądał od wnioskodawcy dostarczenia wykazu odbytych w toku studiów przedmiotów wraz z przyznanymi za nie punktami ECTS. Wymóg ten był nieproporcjonalny i niezgodny z postanowieniami dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Dzięki interwencji SOLVIT, po 9 tygodniach organ duński uznał kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy i wyraził zgodę na tymczasowe świadczenie usług.

Polski przedsiębiorca otrzymał zgodę na dalsze prowadzenie działalności w Grecji

Sprawa dotyczyła polskiego obywatela prowadzącego biuro turystyczne w Grecji. Po upływie okresu, na który wydane zostało pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, wnioskodawca zwrócił się do właściwego ds. turystycznych organu greckiego z wnioskiem o zgodę na przedłużenie działalności. Pomimo spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków wyznaczonych przez organ, przez ponad pół roku nie otrzymał on żadnej decyzji w swojej sprawie. Po roku od złożenia wniosku zainteresowany zwrócił się do Centrum SOLVIT Polska, które we współpracy z Centrum SOLVIT Grecja w ciągu 9 tygodni doprowadziło do wydania zgody na dalsze prowadzenie działalności w Grecji.

SOLVIT pomaga francuskiemu obywatelowi w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych

Sprawa dotyczyła obywatela francuskiego, który w latach 2004- 2008 zatrudniony był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji i skierowany do pracy w Polsce. Zgodnie z prawodawstwem francuskim został on objęty statusem urzędnika państwowego. Równocześnie, był on zatrudniony na umowy o pracę z polskimi pracodawcami, których nie poinformował o szczególnym statusie, jaki przysługuje mu na mocy umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Francji. W związku z tym, z wynagrodzenia wnioskodawcy pobierane były "podwójne" składki zabezpieczenia społecznego (na rzecz francuskiego i polskiego systemu zabezpieczenia społecznego), co było niezgodne z unijnymi zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W wyniku interwencji SOLVIT sprawa została rozwiązana w ciągu 7 tygodni. Polska instytucja właściwa zgodziła się rozpocząć procedurę mającą na celu zwrot nadpłaconych składek.

Polska firma elektroniczna otrzymuje zgodę na świadczenie usług w Danii

Wnioskodawcą była polska firma elektroniczna pragnąca świadczyć tymczasowo usługi na rynku duńskim. Skierowała w tym celu odpowiedni wniosek do organu duńskiego, który domówił udzielenia jej zgody, z powodu niewdrożenia duńskiego systemu bezpieczeństwa. Firma posiadała jednak certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich norm w tym zakresie, które zgodnie z przepisami dyrektywy usługowej powinny być uznane przez organ duński. Dzięki interwencji SOLVIT przedsiębiorca uzyskał zgodę na świadczenie usług przez jego firmę w ciągu 8 tygodni od zgłoszenia problemu do SOLVIT.

SOLVIT pomaga polskim cieślom otrzymać pełne wynagrodzenie w Szwecji

Trzej polscy cieśle pracujący w Szwecji otrzymywali niższe wynagrodzenie za ich pracę niż ich szwedzcy współpracownicy ponieważ nie posiadali odpowiedniego certyfikatu o nazwie "yrkesbevis", uprawniającego m.in. do wyższych zarobków. Otrzymanie przedmiotowego certyfikatu uzależnione było od przepracowania 10 000 godzin jako cieśla w Szwecji oraz od zdania testu z języka szwedzkiego. Dzięki skutecznej interwencji szwedzkiego Centrum SOLVIT, trzej cieśle otrzymali ceryfikaty "yrkesbevis", bez konieczności zdawania egzaminu. Ponadto, SOLVIT przyczynił się do zmiany procedury wydawania przedmiotowych certyfikatów dla obywateli z krajów UE pracujących w Szwecji. W rezultacie, obowiązek przystąpienia do egzaminu językowego został utrzymany tylko dla wnioskodawców, których wykształcenie zawodowe znacząco różni się od wykształcenia szwedzkiego.

Dzięki SOLVIT brytyjska karta pobytu zostaje szybciej wydana

Obywatelka polska, mieszkająca wraz z mężem w Wielkiej Brytanii, wystąpiła do urzędu brytyjskiego z prośbą o wydanie karty pobytu dla niej i jej męża. Po upływie 6 miesięcy bezskutecznego oczekiwania na wydanie przedmiotowych kart, małżeństwo zwróciło się z prośbą o pomoc do SOLVIT. Dzięki interwencji SOLVIT karty zostały wydane. Sprawa rozwiązana w ciągu 61 dni.

Dzięki SOLVIT polski przedsiębiorca otrzymał zwrot podatku VAT w Hiszpanii

Polski przedsiębiorca działający na terenie Hiszpanii złożył wniosek o zwrot podatku VAT. Minęło 7 miesięcy i organ hiszpański nie wydał żadnej decyzji dotyczącej złożonego wniosku naruszając w ten sposób reguły wspólnotowe, zgodnie z którymi władze krajowe mają 6-cio miesięczny termin na wydanie decyzji w tego typu sprawach. Na skutek interwencji SOLVIT polski przedsiębiorca otrzymał nie tylko zwrot podatku ale również odsetki za zwłokę urzędu hiszpańskiego. Podobna sprawa portugalskiego przedsiębiorstwa działającego w Polsce została rozwiązana przez Centrum SOLVIT Polska w ciągu 8 dni.

Dzięki SOLVIT polska pielęgniarka i położna mogą pracować w Hiszpanii

Obywatelka polska uzyskała dyplom licencjata położnictwa w Polsce, który zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE podlega automatycznemu uznaniu na terenie UE. Wyjechała do Wielkiej Brytanii i uzyskała tam rozpoznanie swoich kwalifikacji zawodowych co pozwoliło jej pracować jako położna. Ponieważ planowała wyjazd i osiedlenie się w Hiszpanii rozpoczęła procedurę uznania swoich kwalifikacji w Hiszpanii. Urząd hiszpański zwlekał z wydaniem decyzji aż 10 miesięcy. Dopiero po interwencji SOLVIT, władze hiszpańskie wydały pozytywną decyzję w tej sprawie.

Polska obywatelka złożyła wniosek o uznanie jej kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w Hiszpanii w świetle dyrektywy 2005/36/WE. Do wniosku dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty. Minęło kilka tygodni i wnioskodawczyni nie otrzymała żadnej informacji dotyczącej swojej sprawy. Zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE, właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. SOLVIT szybko skontaktował się z hiszpańskim Ministerstwem Edukacji, wniosek został rozpatrzony i zainteresowana otrzymała uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii.

SOLVIT pomaga polskiej terapeutce zajęciowej w Irlandii

Polska obywatelka posiadająca dyplom terapeuty zajęciowego chciała rozpocząć prace w Irlandii. Zwróciła się więc do instytucji właściwej, Irlandzkiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych, z wnioskiem o uznanie jej kwalifikacji zawodowych. Instytucja odmówiła rozpatrzenia jej wniosku, gdyż zgodnie ze swoimi wewnętrznymi zasadami rozpatrywała tylko wnioski o uznanie dyplomów wydanych przez szkoły należące do Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych W.F.O.T., a szkoła, która wydala polski dyplom, nie należała do tej organizacji. Wymóg stosowany przez irlandzki urząd był niezgodny z prawem wspólnotowym. Dzięki interwencji SOLVIT instytucja irlandzka przyjęła wniosek polskiej obywatelki do rozpatrzenia, co więcej, poinformowała, ze odtąd rozpatrywać będzie dalsze wnioski niezależnie od przynależności szkół do W.F.O.T.

SOLVIT rozwiązuje problem przedsiębiorstwa transportowego

Polski obywatel, kierowca ciężarówki, został zatrzymany przez belgijską inspekcję drogową podczas wykonywania kursu z Ukrainy do Hiszpanii. Za nieprawidłowe wypełnienie tarczek tachografu inspekcja zażądała zapłaty 3000 euro na poczet przyszłej kary, kierowcą wpłacił ww. kwotę. W toku postępowania administracyjnego zmniejszono wysokość kary do 2300 euro, a nadpłata (700 euro) miała zostać przekazana na konto przedsiębiorstwa. Pomimo przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów do właściwej instytucji hiszpańskiej, przedsiębiorstwo otrzymało zwrot należnej kwoty dopiero w wyniku interwencji SOLVIT.

SOLVIT wyjaśnia problem związany z przyznaniem zasiłku rodzinnego z Austrii

Polski obywatel, który prowadzi w Austrii działalność gospodarczą, od jesieni 2005 r. bezskutecznie ubiegał się o zasiłek rodzinny na dzieci. Polski urząd właściwy trzy razy wysyłał do urzędu austriackiego informacje dotyczące sytuacji rodzinnej wnioskodawcy, które są niezbędne do wydania przez ww. urząd ostatecznej decyzji w sprawie przyznania ewentualnego zasiłku. Polski obywatel nie otrzymał jednak od urzędu austriackiego ani ostatecznej decyzji ani żadnego pisma z wyjaśnieniami. W wyniku interwencji SOLVIT wyjaśniono, że część informacji przekazanych przez polski urząd przez pomyłkę nie trafiła do odpowiedniego działu austriackiego urzędu. Ponadto Centrum SOLVIT Austria przekazał informację o dodatkowych dokumentach, które polski obywatel musi złożyć, aby urząd austriacki wydał decyzję w tej sprawie, o czym następnie poinformowaliśmy wnioskodawcę. Po otrzymaniu potrzebnych dokumentów, urząd austriacki postara się wydać ostateczną decyzję w jak najszybszym terminie.

SOLVIT pomaga polskiemu przedsiębiorcy w Niemczech

Polski obywatel, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie usług ogólnobudowlanych, chciał świadczyć takie usługi w Niemczech. Niemiecka izba rzemiosł odmówiła mu rejestracji, ponieważ zgodnie z § 1 ust. 1 EU/EWR-Handwerk-Verordnung (art. 4 ust. 1a) dyrektywy 1999/42/EC) do wydania takiego zaświadczenia wymagane jest udokumentowanie nieprzerwanej, 6letniej działalności w danej dziedzinie jako osoba samozatrudniona lub zarządzająca przedsiębiorstwem, którego to warunku wnioskujący nie spełniał. Niemiecka instytucja nie uwzględniła pozostałych postanowień EU/EWR-Handwerk-Verordnung, zgodnie z którymi przedmiotowe zezwolenie powinna otrzymać również osoba, która ukończyła co najmniej 3-letnie szkolenie w danej dziedzinie oraz przez trzy kolejne lata prowadziła w tej dziedzinie działalność gospodarczą. Warunki te spełniał wnioskujący. W wyniku interwencji SOLVIT niemiecka izba rzemiosł poinformowała, że jeśli wnioskodawca przedstawi odpowiednie zaświadczenie o 3-letniej działalności i 3-letnim szkoleniu zawodowym, wyda mu zezwolenie umożliwiające wpis na listę rzemiosł.

Polski obywatel otrzymuje zasiłek rodzinny na Węgrzech

Polski obywatel pracował na Węgrzech od kwietnia 2004 do listopada 2005 i był zatrudniony przez węgierskie przedsiębiorstwo. W lipcu 2005 złożył wniosek o dodatek rodzinny na dziecko do właściwej instytucji węgierskiej. Do stycznia 2006 r. nie otrzymał odpowiedzi. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1408/71/EWG rezydenci innych państw członkowskich są uprawnieni do otrzymania świadczeń na tych samych zasadach co obywatele tych państw. Dzięki interwencji SOLVIT w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia problemu dodatek został przekazany na konto aplikującego.

Linki do przydatnych stron UE

Informacje ogólne:

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Strona Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Serwis Twoja Europa - informacje i porady dla obywateli i przedsiębiorców w UE

Europe Direct - odpowiedzi na pytania dotyczące UE

Informacje szczegółowe:

EURES - poszukiwanie pracy w UE

EURAXESS - sieć centrów udzielająca informacji prawno-administracyjnych dla mobilnych naukowców

Europejski Portal Młodzieżowy - studia, praca, wolontariat, prace wakacyjne

SIMAP - informacje o europejskich zamówieniach publicznych

Portale udzielające porad:

Twoja Europa Porady - dla obywateli

Enterprise Europe Network - dla przedsiębiorców

Pomoc w sprawach pozostających poza zakresem kompetencji sieci SOLVIT oferują:

FIN-NET - usługi finansowe

ECC-Net – Europejskie Centrum konsumenckie - dla problemów pomiędzy klientem a przedsiębiorcą

Europejska Sieć Sądownicza w sprawach cywilnych i handlowych - informacje nt. prawa europejskiego i zagadnień dotyczących prawa cywilnego i handlowego

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego - informacje nt. złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego

Punkt Kontaktowy do spraw Produktów - informacje na temat niezharmonizowanych produktów wprowadzanych do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego

 

Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie SOLVIT

Zalecenie Komisji Europejskiej z 17 września 2013 r. w sprawie zasad regulujących SOLVIT

 

Filmy o SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

 

Promocja SOLVIT

Centrum SOLVIT Polska prowadzi następujące działania promocyjne i informacyjne:

 • artykuły na temat SOLVIT w magazynach i na portalach internetowych
 • współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Enterprise Europe Network (EEN) w celu promocji SOLVIT wśród przedsiębiorców
 • projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych Centrum SOLVIT Polska (tj. torby, kalendarze, długopisy, podkładki pod mysz)
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych SOLVIT, które są co roku wysyłane do: koordynatorów SOLVIT w ministerstwach i urzędach, oddziałów NFZ, ZUS, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, PARP, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Lewiatana, oddziałów EEN, urzędu skarbowego i Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)
 • udział i prezentacja SOLVIT na konferencjach i spotkaniach
 • współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i prezentacje na temat SOLVIT dla studentów
 • udział SOLVIT w spotkaniach sieci informacyjnych organizowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
 • szkolenia na temat SOLVIT dla pracowników wyjeżdżających do Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) w państwach UE