Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja i prognoza makroekonomiczna dla Izraela

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-20 02:24:59
izrael, israel

Założenia odnośnie środowiska globalnego, w którym funkcjonuje izraelska gospodarka, bazują na prognozach dwu najważniejszych gospodarczych instytucji międzynarodowych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a także na ocenach największych zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Niniejsza prognoza odzwierciedla opinię, według której działalność gospodarcza G4 (strefa euro, Wielka Brytania, USA i Japonia) będzie w latach 2014-2015 nadal wychodziła stopniowo z kryzysu ekonomicznego, głównie dzięki gospodarkom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdyż w państwach tych spodziewane są dobre wskaźniki wzrostu gospodarczego. W strefie euro zachodzi obawa pojawienia się deflacji, co może jeszcze bardziej spotęgować występującą tam stagnację.

A. Środowisko globalne

Założenia odnośnie środowiska globalnego, w którym funkcjonuje izraelska gospodarka, bazują na prognozach dwu najważniejszych gospodarczych instytucji międzynarodowych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a także na ocenach największych zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Niniejsza prognoza odzwierciedla opinię, według której działalność gospodarcza G4 (strefa euro, Wielka Brytania, USA i Japonia) będzie w latach 2014-2015 nadal wychodziła stopniowo z kryzysu ekonomicznego, głównie dzięki gospodarkom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdyż w państwach tych spodziewane są dobre wskaźniki wzrostu gospodarczego. W strefie euro zachodzi obawa pojawienia się deflacji, co może jeszcze bardziej spotęgować występującą tam stagnację.

Aktualne oceny tempa wzrostu gospodarek G4 oraz importu krajów OECD w latach 2014-2015 spadły nieco w porównaniu do ocen prezentowanych jeszcze w połowie roku 2014. Zmiana ta jest wynikiem negatywnej niespodzianki w postaci danych prezentujących rachunki narodowe USA w I kwartale br., przy jednoczesnym przedłużającym się pesymizmie w odniesieniu do gospodarki krajów strefy euro. Zaktualizowana prognoza tempa wzrostu produktu krajowego brutto w krajach G4 na lata 2014 i 2015 wynosi odpowiednio 1,7% i 2,4%, a tempa wzrostu importu krajów OECD odpowiednio 3% i 5%, podczas gdy poprzednia prognoza mówiła o wzroście PKB na poziomie 2,1% i 2,7% oraz o wzroście importu o 3,6% i 5,7%.

Według tych samych ocen inflacja w latach 2014-2015 w gospodarkach G4 ma pozostać stabilna i wynosić odpowiednio 1,7% i 1,8%, co wskazuje na wartości tylko nieznacznie wyższe niż oczekiwane jeszcze w połowie br.

Cena ropy naftowej (baryłka ropy typu Brent) charakteryzuje się już od wielu miesięcy długotrwałym spadkiem i jest znacznie niższa niż przed rokiem. Średnia cena w III kwartale br. wynosi 105 $ za baryłkę. Wskaźniki cen żywności na świecie oraz ceny towarów (bez energii) spadły od początku III kwartału o około 9%, utrzymując tendencję z poprzedniego kwartału.

 

B. Realna działalność ekonomiczno-finansowa w Izraelu

Gospodarka izraelska

Prognoza Banku Izraela na lata 2014-2015

(dynamika zmian w %, jeśli nie zaznaczono inaczej)

 

 

2013

Prognoza

2014

2015

Produkt krajowy brutto

Import cywilny (bez diamentów, statków i samolotów)

3,2

-2,7

2,3

0,8

3,0

7,5

Konsumpcja prywatna

Inwestycje w majątek trwały (bez statków i samolotów)

Konsumpcja publiczna (bez importu obronnego)

Eksport (bez diamentów i spółek start-up)

3,3

0,5

3,3

-0,3

2,0

-1,4

4,1

4,1

3,4

6,6

1,5

5,2

Bezrobocie (średnia roczna – wielkość w %)

6,3

6,3

6,9

Inflacja roczna (wielkość w %)

Stopa procentowa Banku Izraela (na koniec roku, w %)

1,8

1,00

0,0

0,25

1,0

0,25

 

W roku 2014 spodziewany jest wzrost PKB o 2,3%. Prognoza ta jest znacząco niższa, niż prezentowana jeszcze w czerwcu br. (2,9%). Na obniżenie prognozy wpłynęły przede wszystkim czynniki związane z operacją wojskową „Protective Edge” w Strefie Gazy, których wpływ szacowany jest na 0,4%-0,5% PKB. Wyrażają się one głównie w postaci obniżenia konsumpcji prywatnej (wpływ krótkoterminowy) oraz zmniejszenia eksportu usług turystycznych (tu wpływ może być nieco dłuższy). Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie prognozy, był niespodziewanie mały wzrost PKB w II kwartale br.

W roku 2015 spodziewany jest wzrost PKB o 3,0%. Prognoza ta nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej. Zwiększenie wartości wzrostu PKB w stosunku do roku 2014 odzwierciedla powrót do działalności gospodarczej na normalnym poziomie, takim jaki mógłby być notowany już w roku bieżącym, gdyby nie operacja „Protective Edge”, a także pewne pobudzenie w gospodarce światowej. Dobre wskaźniki wzrostu spodziewane są we wszystkich pozycjach produktu krajowego. Pomimo to, większość wskaźników wskazuje na poziom działalności niższy od potencjalnego poziomu tkwiącego w gospodarce Izraela.

W zakresie polityki fiskalnej ocenia się obecnie, że w roku 2014 konsumpcja publiczna wzrośnie o 4,1%, a więc o wartość większą od oczekiwanej jeszcze w połowie br. (3,6%), co jest przede wszystkim wynikiem zwiększonych zakupów obronnych spowodowanych operacją „Protective Edge”. Jeśli zaś chodzi o rok 2015, to ponieważ budżet nie został jeszcze ustalony, prognoza została oparta o założenie, że rząd utrzyma dotychczasową politykę w zakresie wydatków i nie dokona jej korekty ze względu na niższą od oczekiwanej inflację w latach 2013-2014. Na tej podstawie oczekuje się, że konsumpcja publiczna wzrośnie w roku 2015 o 1,5%.

Przy założeniu, że nie zostaną podjęte żadne nowe kroki w zakresie podatków (poza planowanym zmniejszeniem do 0% VAT-u przy zakupie pierwszego mieszkania przez osoby uprawnione) oczekuje się, że deficyt w roku 2014 wyniesie 3,3% PKB, a w roku 2015 3,4% PKB, co jest wielkością o 2,5% większą od ustalonej przez rząd wielkości docelowej.

 

C. Inflacja i stopa procentowa

Ocenia się, że inflacja w ciągu 12 miesięcy od IV kwartału br. do III kwartału 2015 wyniesie 1,0%, co jest dolną granicą przyjętego przez rząd Izraela pasma inflacyjnego (1% do 3%).

Tak niskie oczekiwania inflacyjne są wynikiem zarówno tonujących inflację czynników podaży, jak i tonujących ją czynników popytu. Do czynników podaży należy zaliczyć spadek cen ropy naftowej i towarów, niską i stabilną inflację na świecie oraz brak nacisków płacowych w sektorze publicznym. Nieoczekiwany spadek czynników lokalnego popytu nastąpił głównie w II i III kwartale br., a ich tonujący wpływ na inflację znajdzie swój wyraz w IV kwartale br. i w całym roku 2015. Jedynymi czynnikami wspierającymi wzrost inflacji pozostają nadal rosnące ceny mieszkań oraz występujące ostatnio osłabianie się szekla wobec dolara USA.

W tej sytuacji zakłada się, że stopa procentowa Banku Izraela pozostanie w trakcie całego roku 2015 na niezmienionym poziomie wynoszącym 0,25%. Wynika to ze spowolnienia działalności gospodarczej w Izraelu oraz spadku presji inflacyjnej. Niewykluczone jednak, że w celu pobudzenia działalności gospodarczej nastąpi dalsze obniżanie stopy procentowej, co miałoby być krokiem towarzyszącym innym działaniom podejmowanym w tymże celu.

 

 

Prognoza inflacyjna Banku Izraela jest nieco niższa niż prognozy innych profesjonalnych analityków i niż prognozy wynikające z zachowania się rynku kapitałowego. Prezentowana poniżej prognoza Banku Izraela w odniesieniu do stopy procentowej jest podobna do prognoz przewidywanych przez rynek kapitałowy i nieco niższa od prognoz niezależnych profesjonalnych analityków.

 

 

Porównanie prognoz inflacji i stopy procentowej na najbliższy rok

 

Bank Izraela

Rynek kapitałowy

Niezależni

analitycy

Inflacja

(zakres prognoz)

1,0

1,2

1,1

(0,5-1,4)

Stopa procentowa

(zakres prognoz)

0,25

0,25

0,5

(0,25-1,0)

 

 

D. Bilans ryzyk związanych z prognozami

Niespodziewane czynniki lokalne i globalne mogą spowodować, że izraelska gospodarka będzie rozwijała się w sposób inny od prognozowanego. Do takich czynników lokalnych można zaliczyć, dla przykładu, zmiany w sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, które wyrażać się będą w poziomie ryzyka przypisywanego izraelskiej gospodarce. Innym takim czynnikiem może być zmiana polityki fiskalnej w roku 2015 (po stronie wydatków bądź po stronie przychodów) lub reformy prowadzące do większych zmian cen (jak na przykład reforma na rynku telefonii komórkowej).

W odniesieniu do ryzyk globalnych czynniki międzynarodowe oceniają, że największe ryzyko wiąże się z niepewnością co do rzeczywistej sytuacji ekonomicznej panującej w Europie (w strefie euro). Co więcej, wzmagają się obawy o pojawienie się w państwach europejskich deflacji, co jeszcze bardziej mogłoby ugodzić w ich sytuację ekonomiczną.

 

Źródła:

Portal Banku Izraela, [dostęp 24.09.2014];

Portal Ministerstwa Finansów Izraela, [dostęp 24.09.2014].