Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Izraelu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-21 01:22:53
izrael, israel

Według wstępnych danych szacunkowych za rok 2009, produkt branży ICT osiągnął w Izraelu sumę 68,5 miliarda szekli (ok. 13,7 mld euro) w cenach bieżących, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu do roku 2008, przy czym produkt wytworzony przez sektor usług ICT wzrósł o 1%, a produkt wytworzony przez sektor wytwórczy ICT o 5%. Jest to tym bardziej godne odnotowania, jeśli wziąć pod uwagę, że w całym sektorze biznesowym panowała w roku 2009 stabilizacja.

Produkt branży ICT

Według wstępnych danych szacunkowych za rok 2009, produkt branży ICT osiągnął w Izraelu sumę 68,5 miliarda szekli (ok. 13,7 mld euro) w cenach bieżących, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu do roku 2008, przy czym produkt wytworzony przez sektor usług ICT wzrósł o 1%, a produkt wytworzony przez sektor wytwórczy ICT o 5%. Jest to tym bardziej godne odnotowania, jeśli wziąć pod uwagę, że w całym sektorze biznesowym panowała w roku 2009 stabilizacja. W r. 2009 produkt ICT stanowił 16% ogólnego produktu całego sektora biznesowego, podczas gdy w roku 2008 wartość ta wyniosła 15,7%. Należy dodać, że szybszy przyrost produktu ICT na tle przyrostu ogólnego stanowi tendencję trwałą, gdyż w okresie od r. 2001 do r. 2009 średni roczny wzrost produktu ICT wynosił 5%, podczas gdy produkt całego sektora biznesowego wzrastał w analogicznym okresie średnio o 4% rocznie.Prezentowane dane dotyczą branży technologii ICT, zgodnie z jej określeniem przez organizację OECD. Branża ta obejmuje sektory usługowe i produkcyjne zajmujące się wprowadzaniem, prezentowaniem i transmisją informacji w sposób elektroniczny. Sektor produkcyjny ICT obejmuje: wytwarzanie elementów elektronicznych, produkcję sprzętu łączności elektronicznej oraz sprzętu do prowadzenia sterowania i nadzoru, a także produkcję urządzeń pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych. Sektor usługowy ICT obejmuje: łączność, usługi informatyczne (oprogramowanie) oraz badania naukowe, włącznie ze spółkami start-up, bez biotechnologii.Produkt branży ICT w rozbiciu na sektory (2009):- usługi informatyczne, R&D i start-up - 45%- przemysł ICT - 33%- łączność - 22%.

 

Zatrudnienie w branży ICT

Liczba miejsc pracy w branży ICT uległa w roku 2009 zmniejszeniu o 3%, w porównaniu do roku poprzedniego, a ich udział w ilości miejsc pracy w całej gospodarce izraelskiej wyniósł 6,7%. Liczba etatów w branży ICT w r. 2009 wyniosła 204 tysiące, co stanowi wzrost o ponad 25% w stosunku do roku 2001, kiedy to liczba etatów wynosiła 161 tysięcy. W latach 2001-2003 odnotowano spadek o 13 tysięcy etatów, w latach 2003-2008 przyrost o 63 tysięcy etatów, a w roku 2009 redukcję o 6,5 tysiąca etatów. Na zmiany ilości miejsc pracy wiodący wpływ miały sektory oprogramowania, badawczo-rozwojowy oraz start-up.O dynamice zmian w tym zakresie decyduje głównie sektor usługowy ICT, gdyż zmiany w nim następują szybciej, niż w sektorze produkcyjnym. W roku 1997 liczba etatów w sektorze produkcyjnym ICT była podobna do liczby etatów w sektorze usługowym, lecz co roku następowała zmiana na korzyść sektora usług i w roku 2009 liczba zatrudnionych w tym sektorze była 2,5 raza większa, niż w sektorze produkcyjnym. Spośród poszczególnych gałęzi sektora produkcyjnego ICT, większość miejsc pracy znajduje się w gałęziach wytwarzających sprzęt przemysłowy do sterowania i nadzoru oraz urządzenia do pomiarów, badań i nawigacji. Wśród gałęzi sektora usługowego ICT większość etatów znajduje się w gałęziach informatyki oraz usług badawczo-rozwojowych, włącznie ze spółkami start-up. Średni uzysk z etatuW roku 2009 średni roczny uzysk z jednego etatu w gałęzi wytwarzającej sprzęt przemysłowy do sterowania i nadzoru oraz urządzenia do pomiarów, badań i nawigacji, wyniósł 304 tys. szekli, czyli ponad 2,5 raza więcej, niż średni roczny uzysk z etatu w całym sektorze biznesowym. Natomiast w gałęzi łączności uzysk ten jest większy o jedną-trzecią od średniego uzysku rocznego w sektorze biznesowym.W roku 2009 zanotowano stabilizację, w porównaniu do roku 2008, w zakresie średniego rocznego uzysku z etatu w branży ICT, przy czym w sektorze wytwórczym nastąpił wzrost o 2%, a w sektorze usługowym spadek o 0,5%. Poza rokiem 2000, średni uzysk roczny z etatu w sektorze usługowym ICT był niższy od uzysku w sektorze przemysłowym (w roku 2000 uzysk w sektorze usług był wyższy o 4%, niż w sektorze przemysłowym).

 

Eksport branży ICT

Eksport branży ICT osiągnął w roku 2009 wielkość 18,5 miliarda dolarów USA (w cenach roku 2005), co oznacza wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Udział eksportu tej branży, w stosunku do całkowitego eksportu towarów i usług w roku 2008, wyniósł 30%. W roku 2009 eksport branży ICT stanowił 61% całości wytworzonych przez nią towarów i usług, przy czym sektor łączności charakteryzował się sprzedażą głównie na rynku krajowym. Bez tej gałęzi udział eksportu stanowiłby 79% ogólnego produktu ICT. Większą wagę w eksporcie branży ICT ma sektor przemysłowy, choć w ostatnich latach daje się zauważyć wzrost udziału sektora usług w tym zakresie. W roku 2001 eksport sektora produkcyjnego ICT był dwa razy większy, niż sektora usługowego, a w roku 2009 dystans ten zmniejszył się i obecnie udział przemysłu jest o 30% większy, niż usług.Spośród gałęzi przemysłowych ICT, największy wzrost eksportu w r. 2009 zanotowała gałąź wytwarzania elementów elektronicznych. Eksport tych elementów wzrósł dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2008, podobnie jak w roku 2007, eksport ICT do krajów azjatyckich był większy, niż eksport do Stanów Zjednoczonych, w przeciwieństwie do lat 2000-2003, w których sytuacja była odwrotna. Ponadto, wartość eksportu do Azji przemysłu ICT była w roku 2008 (podobnie jak w 2007) ponad dwukrotnie wyższa, niż wartość izraelskiego eksportu pozostałych towarów (bez diamentów).Rozbicie eksportu ICT na poszczególne rynki w roku 2008 było następujące:- Azja - 35%- Unia Europejska - 25%- USA - 22%- pozostałe kraje - 18%

 

Wydatki na R&D w branży ICT

W roku 2007 wydatki na działalność badawczo-rozwojową w branży ICT wyniosły 24 miliardy szekli (ok. 4,8 mld euro), co stanowiło 84% całkowitych wydatków na działalność R&D w sektorze biznesowym.76% wydatków na R&D z ogółu wydatków na tę działalność w branży ICT przeznaczono na badania i rozwój w gałęzi oprogramowania i w gałęzi badań naukowych. W sektorze przemysłowym ICT, większość wydatków na działalność badawczo-rozwojową przeznaczono na gałąź wytwarzającą elektroniczny sprzęt łączności. Wydatki R&D w branży ICT w rozbiciu na gałęzie (2007):- informatyka i R&D - 76%- elektroniczny sprzęt łączności - 13%- sprzęt sterowania i nadzoru - 9%- elementy elektroniczne - 2%

 

Opracowano na podstawie materiałów Centralnego Urzędu Statystycznego Izraela, opublikowanych w czerwcu 2010.